Menu

Wika ang tawag sa isang lennguwahe kung mayroon itong iisang sistema sa pagbubuo ng tunog

Wika ang tawag sa isang lennguwahe kung mayroon itong iisang sistema sa pagbubuo ng tunog, pangungusap at ispeling. Binubu ito ng mga iba’t-ibang salita para magamit ito ng mga tao sa komunikasyon. Halimbawa ng wika ay ang Filipino, Ingles, Nihonggo, Frence at iba pa. Samantalang ang diyalekto naman ay ang natatanging paraan ng pananalita ng iisang wika o nangangahulugan na nagpapahiwatig kung saan nagmula ang isang tao. Tinutukoy lamang nito ang pagkakaiba-iba ng punto, diin at kung paano nila bigkasin ang salita. Halimbawa ng diyalekto ay Cebuano, Hiligaynon, Tagalog ng Batangas, Tagalog ng Pangasinan at madami pang iba.

Ang inetelektuwalisasyon ay madalas magamit o mabanggit sa usapin ng sikolohiya. Isa itong paraan na kung saan pwedeng mahadlangan ang pag-uusap o salungatin gamit ang malalim na damdamin. Sapagkat ito’y ginagamit na ng maingat na pag-iisip upang maging maayos ang resulta nito. Nagiging inetelektuwalisado ang isang wika dahil ito’y ginagamit ng isang tao ant pinagiisapan na kung tama ba ang mga salitang lalabas sa ating bibig. Makakapag-ambag ako dito kapag ginamit ko ang wika sa tama at pinagisipan ko ito ng mabuti.